Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1462/2019print
Πολιτική - 28/08/2020 09:33
Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος επί σωματικής βλάβης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ

Αριθμός 1462/2019

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος επί σωματικής βλάβης. 

- Κατά την διάταξη του άρθρου 300 εδ. α' και β' ΑΚ, αν εκείνος που ζημιώθηκε συνετέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της, το Δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσόν της. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε ν' αποτρέψει ή να περιορίσει την ζημία. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και επί σωματικής βλάβης, εάν ο παθών παρακώλυσε τον μετριασμό της έκτασης της ζημίας του με το να παραλείψει υπαιτίως να μετέλθει άλλο επάγγελμα διαφορετικό από εκείνο που ασκούσε μέχρι του τραυματισμού του, την άσκηση του οποίου δεν εμποδίζει η εκ του τραυματισμού του επελθούσα ανικανότητα για εργασία. Υπαιτίως δε, κατά την προαναφερθείσα διάταξη συμπεριφέρεται ο ζημιωθείς, που αποφεύγει είτε εκ δόλου είτε εξ αμελείας να μετέλθει το πιο πάνω διαφορετικό επάγγελμα, παραλείποντας έτσι ενσυνείδητα να αποτρέψει ή να περιορίσει την ζημία του (ΑΠ 1716/1985). Για να είναι πλήρως ορισμένος ο σχετικός ισχυρισμός κατά την έννοια των άρθρων 300 ΑΚ και 262 ΚΠολΔ πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο παθών πρέπει να αλλάξει ή να ασκήσει νέο επάγγελμα, ποιο είναι τούτο και πόσα θα αποκομίζει από τη νέα αυτή επαγγελματική δραστηριότητα. Επίσης, την ηλικία, τις γνώσεις, την εκπαίδευση, τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και τη φύση και σοβαρότητα του ατυχήματος, ώστε να μπορεί να κριθεί εάν ο αναιρεσείων υπαιτίως, και μάλιστα συγκεκριμένα από δόλο ή από αμέλεια, απέφυγε να μετέλθει το αναφερόμενο επάγγελμα, παραλείποντας έτσι ενσυνείδητα να περιορίσει ή ν' αποτρέψει τη ζημία του εκ της εργασίας του με συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη (ΑΠ 601/2010). Αν ο σχετικός ισχυρισμός του εναγόμενου κριθεί ορισμένος και βάσιμος στην ουσία του, τότε από την αιτουμένη αποζημίωση θα επιδικασθεί πλέον μόνο η διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων από την επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούσε κατά το ατύχημα ο παθών και των εισοδημάτων που θα αποκόμιζε από τη νέα του επαγγελματική δραστηριότητα (ΑΠ 1138/2014).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΔΩ: Πώληση πράγματος. Πραγματικά ελαττώματα. Υπαναχώρηση από την πώληση.

ΕΔΩ: Γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου. Προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

ΕΔΩ: Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αρχή αναλογικότητας.