Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1513/2018print
Πολιτική - 30/04/2019 09:49
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Τριτανακοπή.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1513/2018

 

 

 

- Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Τριτανακοπή.

- Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 741, 748 παρ. 3, 771 παρ. 3 και 586 παρ. 1, που κατά το άρθρο 741, το άρθρο 586 παρ. 1 ΚΠολΔ, εφαρμόζεται και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, κάθε τρίτος, ο οποίος δεν συμμετείχε στη σχετική δίκη, είτε ως μη κλητευθείς, κατ' άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, είτε ως μη προσεπικληθείς κατ' άρθρο 753 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, είτε ως μη παρεμβάς κατ' άρθρο 752 του Κώδικα αυτού, δύναται ενασκώντας τριτανακοπή και στρεφόμενος αφ' ενός κατά της οριστικής απόφασης, που εκδόθηκε με τη διαδικασία αυτή, χωρίς τη συμμετοχή του και αφ' ετέρου κατά των διαδίκων, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία μετά το πέρας της οποίας εκδόθηκε η απόφαση αυτή, να ζητήσει και να επιτύχει την ακύρωση αυτής, επικαλούμενος και αποδεικνύων την προς τούτο ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στην αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου, που δημιουργεί η προσβαλλόμενη απόφαση για τα έννομα συμφέροντά του. Η βλάβη, στην οποία θεμελιούται το έννομο συμφέρον του τριτανακόπτοντος πρέπει να είναι δικονομική, άμεση ή έμμεση ή και ενδεχόμενη, αλλά το βλαπτόμενο ή σε κίνδυνο τιθέμενο δικαίωμά του, πρέπει να είναι κεκτημένο και απαιτητό κατά το χρόνο της τριτανακοπτόμενης απόφασης. Οι λόγοι δε της τριτανακοπής δεν αναφέρονται ασφαλώς σε σφάλμα της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά αποτελούν οιονεί αιτιάσεις, με τις οποίες προβάλλονται νομικοί λόγοι ή πραγματικά περιστατικά, που παριστούν την εκφρασθείσα με την τριτανακοπτόμενη δικαστική κρίση βλαπτική των εννόμων συμφερόντων του τριτανακόπτοντος για την άσκηση της τριτανακοπής.