Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 73/2017print
Πολιτική - 25/09/2017 09:44
Ομόρρυθμη εταιρεία. Διαχειριστές. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης. Έγκριση.
Ο.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ 73/2017

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 

 

- Ομόρρυθμη εταιρεία. Διαχειριστές. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης. Έγκριση. 

- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18, 22, 42 έως 44 του Εμπ.Νόμου, (όπως εκείνες περί ομορρύθμων εταιριών ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 249-270 του Ν. 4072/2012) και 68 παρ. 2, 70, 211, 229, 231 και 749 του ΑΚ προκύπτει ότι, αν με το καταστατικό ομόρρυθμης εταιρίας που δημοσιεύθηκε νόμιμα, ανατέθηκε η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε περισσότερους εταίρους που θα ενεργούν από κοινού, η ανάληψη υποχρεώσεων έναντι τρίτων επ’ ονόματι της εταιρίας από τον ένα μόνο διαχειριστή, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών ή χωρίς την τήρηση των τυχόν άλλων όρων που προβλέπει το καταστατικό, συνιστά υπέρβαση των ορίων της διαχειριστικής του εξουσίας και δεν δεσμεύει το νομικό πρόσωπο της εταιρίας και τους λοιπούς εταίρους, εκτός αν η τελευταία εγκρίνει την επ’ ονόματι της πράξη του εταίρου της (ΑΠ 321/2009, ΑΠ 261/2001, ΑΠ 1520/2001).

- Με τη διάταξη του άρθρου 229 ΑΚ, ορίζεται ότι "αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητά του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου". Η έγκριση, αναγόμενη στο χρόνο της δικαιοπραξίας, αναπληρώνει την έλλειψη της εξουσίας αντιπροσώπευσης και γίνεται με μονομερή δήλωση απευθυντέα στο άλλο μέρος των συμβαλλομένων (άρθρα 236 και 238 ΑΚ) υποβαλλόμενη στον τύπο που προβλέπεται για τη σύμβαση που αφορά αυτή (ΑΠ 1155/1998, ΑΠ 120/1984) ενώ δύναται, εφόσον για τη σύμβαση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση τύπου, να παρασχεθεί και με σιωπηρή δήλωση βούλησης, συναγόμενη από πράξεις της εγκρίνασας εταιρίας ή περιστάσεις που καθιστούν αναντίρρητη τη βούληση της έγκρισης (ΑΠ 2064/2014, ΑΠ 313/2013).

- Σε περίπτωση άσκησης αγωγής που στρέφεται κατά νομικού προσώπου, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκπλήρωση υποχρέωσης που ανέλαβε, δυνάμει σύμβασης καταρτισθείσας μεταξύ τους αυτοπροσώπως, το δικαστήριο δεν μπορεί να λάβει υπόψη οίκοθεν, από τις αποδείξεις, ότι η σύμβαση καταρτίσθηκε με άλλο πρόσωπο, που δεν εκπροσωπούσε το εναγόμενο νομικό πρόσωπο, πλην όμως το τελευταίο ενέκρινε την άνευ πληρεξουσιότητάς του καταρτισθείσα σύμβαση, χωρίς να περιέχεται ο ισχυρισμός αυτός στην αγωγή, ή έστω στις ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου προτάσεις του ενάγοντος, ως διευκρίνισή της, κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ., καθόσον έτσι μόνον θα μπορούσε και ο εναγόμενος, αμυνόμενος κατά της αγωγής, να προβάλει τυχόν υπάρχουσες ενστάσεις του κατά του κύρους της επικαλούμενης έγκρισης. Από την άποψη αυτήν, ο ανωτέρω ισχυρισμός περί έγκρισης της δικαιοπραξίας αποτελεί πράγμα κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ (σχ. ΑΠ 1150/2014, ΑΠ 603/2013, ΑΠ 1155/1998, ΑΠ 714/1988). 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

- ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΠ 1102/2017

- ΤΡΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ INLAW.GR (3/2017

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΑΠ 449/2017)