Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 879/2023print
Πολιτική - 16/03/2024 20:21
Εκχώρηση απαίτησης. Δικηγορικές εταιρείες
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αριθμός 879/2023

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Εκχώρηση απαίτησης. Δικηγορικές εταιρείες. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 455, 458, 459 και 460 ΑΚ συνάγεται ότι εκχώρηση είναι η σύμβαση μεταξύ δανειστή και τρίτου, με την οποία ο δανειστής μεταβιβάζει απαίτησή του στον τρίτο, χωρίς να είναι αναγκαία η συναίνεση του οφειλέτη ή η εκ των υστέρων έγκρισή του. Η εκχώρηση είναι σύμβαση άτυπη και αναιτιώδης και επιφέρει μεταβολή απλώς του προσώπου του δικαιούχου. Δεν συνιστά αλλοίωση της ενοχής και η μεταβιβαζόμενη απαίτηση παραμένει η ίδια. Ως εκποιητική σύμβαση, η εκχώρηση παράγει αμέσως το σκοπούμενο με αυτήν (μεταβιβαστικό) αποτέλεσμα, ώστε με τη συντέλεσή της ο εκδοχέας αποκτά - με την επιφύλαξη βεβαίως της τιθέμενης στο άρθρο 460 ΑΚ ρύθμισης, της προηγούμενης αναγγελίας της εκχώρησης στον οφειλέτη - πλήρως τις εξουσίες που συγκροτούν το περιεχόμενο της εκχωρηθείσας απαίτησης. Έτσι, καθίσταται ο μόνος δικαιούχος αυτής και ο μόνος νομιμοποιούμενος να ασκήσει αγωγή κατά του οφειλέτη για τη δικαστική επιδίωξή της, αφού, μετά την αναγγελία της εκχώρησης, η οποία μπορεί να λάβει χώρα ακόμη και με το δικόγραφο της αγωγής, με την οποία επιδιώκεται η ικανοποίηση της εκχωρηθείσας απαίτησης, αποκόπτεται κάθε δεσμός του οφειλέτη προς τον εκχωρητή (ΑΠ 476/2023, ΑΠ 1597/2017, ΑΠ 1144/2017, ΑΠ 826/2001).

- Κατά τον κρίσιμο για την ένδικη διαφορά χρόνο (δηλαδή τη χρονική περίοδο των ετών 2008 και 2009) για τις δικηγορικές εταιρείες ίσχυε το ΠΔ 81/2005 (ΦΕΚ Α 120/23.5.2005), που είχε εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 47 παρ. 2 του Ν. 3026/1954 "Περί του Κώδικος των Δικηγόρων" (ΦΕΚ Α 235), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α 149). Στα ακόλουθα άρθρα του ως άνω ΠΔ 81/2005 ορίζονται τα εξής: α) Στο άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α, όπως η παρ. 1 του άρθρου αυτού ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/2.2.2012) ορίζεται ότι: "Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μέλη του ίδιου δικηγορικού συλλόγου μπορούν να συστήσουν "Aστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία" με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή". β) Στο άρθρο 7 εδαφ. α ορίζεται ότι : "Η δικηγορική εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο εταιρειών του οικείου δικηγορικού συλλόγου". γ) Στο άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. α και β ορίζεται ότι "Οι εταίροι υποχρεούνται να εισφέρουν στην εταιρεία την εργασία τους. Επιτρέπονται, όμως, και οι συμπληρωματικές εισφορές σε χρήματα ή κινητά πράγματα, καθώς επίσης και, σε χρήση μόνο κινητών και ακινήτων αποκλειστικά για τις ανάγκες στέγασης της εταιρείας". δ) Στο άρθρο 11 ορίζεται ότι "Ο εταίρος δικηγόρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη δικηγορική εταιρεία ή να ασκεί ατομική δικηγορία και γενικά να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας". ε) Στο άρθρο 21 ορίζεται ότι "Οι εισφορές των εταίρων, καθώς και κάθε τι άλλο που αποκτάται επ' ονόματι ή για λογαριασμό της εταιρείας ανήκει στην εταιρεία" και στ) Στο άρθρο 25 παρ. 1 ορίζεται ότι: "Οι μερίδες των εταίρων ορίζονται ελευθέρως σε εκατοστιαία ποσοστά ασυνδέτως προς την εισφορά εκάστου. Με βάση τα ποσοστά αυτά, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας". Από τις παραπάνω διατάξεις του ΠΔ 81/2005 συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η δικηγορική εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο βιβλίο εταιρειών του οικείου δικηγορικού συλλόγου και ότι ο δικηγόρος, που μετέχει σε αυτήν, υποχρεούται να εισφέρει σ' αυτήν την εργασία του, συμπληρωματικά δε επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση αναγκών της εταιρείας να εισφέρει χρηματικές του αξιώσεις κατά τρίτων, απαγορεύεται όμως να ασκεί ατομική δικηγορία και μετέχει στα κέρδη αυτής με βάση τα ποσοστά των μεριδίων του (ΑΠ 476/2023).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

ΕΔΩ: Πτώχευση. Ανώνυμη εταιρεία. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Νόμιμη εκπροσώπηση (ποινική)

ΕΔΩ: Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΕΔΩ: Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή και Αναγνωριστική αγωγή.

ΕΔΩ: Καταδολίευση δανειστών