Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 828/2023print
Πολιτική - 02/12/2023 11:01
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. Όχληση. Υπερημερία οφειλέτη. Παράνομη εκποίηση χαρτοφυλακίου.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 828/2023

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 

 

Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. Όχληση. Υπερημερία οφειλέτη. Παράνομη εκποίηση χαρτοφυλακίου. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 του Α.Κ. προκύπτει ότι εκείνος που υπαιτίως και παρανόμως καταστρέφει εντελώς ξένο πράγμα υποχρεούται σε αποζημίωση του παθόντος, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει τόσο την ανόρθωση της θετικής ζημίας, αναγομένη στην αντικειμενική αξία του πράγματος, όσο και το διαφυγόν κέρδος από τη στέρηση της χρήσεως αυτού. Ως χρόνος προσδιορισμού του ύψους της ζημίας λαμβάνεται ο χρόνος της εκδόσεως της αποφάσεως και ως τοιούτος θεωρείται, κατά τους δικονομικούς κανόνες, ο χρόνος της πρώτης, ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου συζητήσεως (ΟλΑΠ 1/1997, ΑΠ 1110/2020, ΑΠ 802/2013, ΑΠ 1382/2011, ΑΠ 39/2009). Δεν αποκλείεται, όμως, να αναχθεί ο προσδιορισμός του ύψους της ζημιάς σε προγενέστερο χρόνο και μάλιστα στο χρόνο, κατά τον οποίο οχλήθηκε ο ζημιώσας για την αποκατάσταση αυτής (ΑΠ 802/2013, ΑΠ 846/2003). Η όχληση, όμως, στην περίπτωση αυτή, ως απαιτεί το άρθρο 340 του Α.Κ., πρέπει, κατά το περιεχόμενό της, να είναι ακριβής, ορισμένη και σαφής, δηλαδή, πρέπει να καλείται ο οφειλέτης να εκπληρώσει συγκεκριμένη παροχή, προσδιοριζόμενη κατ` είδος και ακριβή ταυτότητα και το ακριβές ποσό της τυχόν χρηματικής αντιδικίας, πρέπει δε να γίνει κατά ή μετά από τη λήξη της προθεσμίας, υπό την οποία τελούσε η παροχή. Η υπερημερία και οι δυσμενείς για τον οφειλέτη συνέπειές της (αρθρ. 343 του ΑΚ) αρχίζουν από τη στιγμή, που θα συντρέξουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις (ΑΠ 802/2013, ΑΠ 1039/2007, ΑΠ 846/2003). Κατ' ακολουθίαν, σε περίπτωση προκλήσεως ζημίας από την απώλεια τίτλων, όπως επί παρανόμως εκποιήσεως του χαρτοφυλακίου του παθόντος, τους οποίους ο τελευταίος δεν σκόπευε να εκποιήσει ούτε επικαλείται ότι ήτο δυνατή η πώληση τούτων, σε περίπτωση που έδιδε τέτοια εντολή πωλήσεως αυτών, η αποζημίωση για την αποκατάσταση της θετικής ζημίας του προσδιορίζεται με βάση την αξία αυτών, κατά το χρόνο της (πρώτης) συζητήσεως της αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αφού η ζημία του τελευταίου συνίσταται στη στέρηση της ιδιοκτησίας του επί των τίτλων, εξαιτίας της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς του ζημιώσαντος.