Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1082/2021print
Πολιτική - 01/06/2022 08:24
Σύναψη σύμβασης έμμισθης εντολής από δικηγορική εταιρεία
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΑΡΙΘΜΟΣ 1082/2021

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Σύναψη σύμβασης έμμισθης εντολής από δικηγορική εταιρεία. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση

- Με το ΠΔ 518/1989, το οποίο ίσχυσε από τον Οκτώβριο του έτους 1989 έως και τις 22/5/2005 και το ΠΔ 81/2005 το οποίο ίσχυσε από τις 23/5/2005 έως τις 27/9/2013, που τέθηκε σε ισχύ ο νέος κώδικας δικηγόρων (Ν. 4193/2013) ρυθμίζεται η δραστηριότητα και η λειτουργία των δικηγορικών εταιρειών. Κατά τη διάταξη του άρθρου 43 του Π.Δ. 518/1989 ορίζεται ότι "κάθε δικηγορική εταιρία μπορεί να παρέχει νομικές υπηρεσίες με τόσες πάγιες αντιμισθίες των μελών της, όσα είναι και τα μέλη της. Στη περίπτωση αυτή το ετήσιο συνολικό εισόδημα του εταίρου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο της πάγιας αντιμισθίας της έμμισθης θέσης του". Με την πιο πάνω διάταξη, η οποία φέρει τον τίτλο "πολυθεσία", προκύπτει ότι παραχωρήθηκε στη δικηγορική εταιρία το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στα μέλη της και έμμισθους επί παγία αντιμισθία δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες υπέρ νομικών προσώπων είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Από τη στιγμή της ένταξης του δικηγόρου στη δικηγορική εταιρία, η εταιρία είναι αυτή που παρέχει τις νομικές υπηρεσίες, όπως ρητά διατυπώνεται στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 43 του Π.Δ. 518/1989, "κάθε εταιρία μπορεί να παρέχει νομικές υπηρεσίες με τόσες πάγιες αντιμισθίες των μελών της, όσα είναι και τα μέλη της". Από τη γραμματική διατύπωση του πιο πάνω άρθρου, που επιγράφεται ως "πολυθεσία" συνάγεται ότι στόχος της διάταξης ήταν η θέσπιση ανωτάτου ορίου παγίων αντιμισθίων, αποτέλεσμα της δυσπιστίας και της ατολμίας με την οποία ο νομοθέτης αντιμετώπιζε τότε τις δικηγορικές εταιρείες χωρίς να προκύπτει από τη συγκεκριμένη αυτή διάταξη ότι απαγορεύεται η δυνατότητα στις δικηγορικές εταιρείες να συνάπτουν συμβάσεις παγίας αντιμισθίας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 518/1989, "Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι, μέλη του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου μπορούν να συστήσουν "Αστική Επαγγελματική Εταιρία Δικηγόρων" με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα αυτή", ενώ από το άρθρο 12 του ίδιου Π.Δ. ορίζεται ότι "ο εταίρος δικηγόρος απαγορεύεται να συμμετέχει και σε άλλη δικηγορική εταιρία ή να ασκεί ατομική δικηγορία και γενικά να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό, πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρίας. Από τον συνδυασμό των πιο πάνω άρθρων προκύπτει, ότι η δικηγορική εταιρία είναι Αστική Επαγγελματική Εταιρία, δεν έχει κεφαλαιουχικό χαρακτήρα στηρίζεται αποκλειστικά στην υποχρεωτική προσφορά των δικηγορικών υπηρεσιών των μελών της, τα οποία δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε άλλη δικηγορική εταιρία ούτε να ασκούν ατομική δικηγορία, ενώ απαγορεύεται να διενεργούν πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρίας, λαμβανομένου υπόψη ότι ο θεσμός της δικηγορικής εταιρίας στηρίζεται στην προσωπική εισφορά υπηρεσιών. Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι, όταν ο δικηγόρος εισέρχεται, ως εταίρος σε δικηγορική εταιρία και ταυτόχρονα έχει σχέση πάγιας αντιμισθίας παροχής νομικών υπηρεσιών, η σχέση αυτή εισφέρεται πλέον στη δικηγορική εταιρία διότι ο δικηγόρος απαγορεύεται να ασκεί ατομική δικηγορία χωρίς αυτός να μπορεί να διατηρήσει την επί παγία αντιμισθία απασχόλησή του, ως ατομική του δραστηριότητα.

Επομένως η πάγια αντιμισθία εντάσσεται εκ του νόμου στην ύλη της δικηγορικής εταιρίας και αποτελεί έσοδο αυτής χωρίς να επηρεάζεται από την εσωτερική διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ εντολέα πελάτη δικηγόρου, που είχε την πάγια αντιμισθία. Επιπροσθέτως οι πιο πάνω διατάξεις δεν αποκλείουν τη δυνατότητα η σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία να συναφθεί με τη δικηγορική εταιρία. Η δικηγορική εταιρία απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από δικηγόρους, οι οποίοι με την είσοδο τους σ' αυτή δεν έχουν τη δυνατότητα άσκησης ατομικής δικηγορίας. Προφανώς θα ήταν αντίθετο με την ελευθερία των συμβάσεων και την αρχή της εμπιστοσύνης, που διέπει τις σχέσεις δικηγόρου εντολέα να μην δύναται ο εντολέας να αναθέσει με πάγια αντιμισθία την εκπροσώπησή του σε δικηγορική εταιρία προσβλέποντας στην παροχή υπηρεσιών από όλα τα μέλη της ή τα μέλη εκείνα που θα επιλέγει κατά την κρίση του και ανάλογα με τις υποθέσεις του σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρία. Ο δημοσίας τάξεως και εξαιρετικός χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου 63 του ΝΔ 3026/1954 που εξακολούθησε να ισχύει και μετά την θεσμοθέτηση και τη ρύθμιση των δικηγορικών εταιρειών αρχικά με το ΠΔ 518/1989 και στη συνέχεια με το ΠΔ 81/2005, που έχει σαν σκοπό τη διατήρηση της αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας του δικηγόρου και γι' αυτό θεωρεί ως ασυμβίβαστη με το λειτούργημα την άσκηση άλλης τέχνης, εμπορίου, απασχόλησης και έμμισθης υπηρεσίας δεν καταργείται ούτε κάμπτεται αν υποκείμενο της σχέσης έμμισθης εντολής είναι η δικηγορική εταιρία που απαρτίζεται μόνο από δικηγόρους που στερούνται τη δυνατότητα ατομικής δικηγορίας και όχι μόνο ο μεμονωμένος δικηγόρος. Ο νομοθέτης του ΝΔ 3026/1954 δεν είχε υπόψη του τις δικηγορικές εταιρίες και ο νομοθέτης του ΠΔ 518/1989 δεν απέκλεισε συγκεκριμένα τη δυνατότητα της δικηγορικής εταιρίας να συνάπτει σχέσεις έμμισθης εντολής.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

ΕΔΩ: Ρύθμιση οφειλών. Εμπορική ιδιότητα. Μηχανικός

ΕΔΩ: Αποζημίωση από φθορές στο μίσθιο

ΕΔΩ: Καταδολίευση δανειστών