Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 486/2017print
Πολιτική - 24/06/2017 22:27
Ανάκληση αμετάκλητης πληρεξουσιότητας
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  486/2017

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Ανάκληση αμετάκλητης πληρεξουσιότητας.

- Από τη διάταξη του άρθρου 218 ΑΚ, που ορίζει ότι η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση, η δε παραίτηση από το δικαίωμα ανακλήσεως είναι άκυρη, εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου, και εκείνη του άρθρου 724 ΑΚ, που ορίζει ότι ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, ενώ αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη, εκτός αν η εντολή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου ή τρίτου συνάγεται ότι, ναι μεν η πληρεξουσιότητα και η τυχόν εντολή που αποκτάται με αυτήν είναι κατ' αρχήν ελευθέρως ανακλητή λόγω του προσωπικού και εμπιστευτικού χαρακτήρα της, όμως από το δικαίωμα της ανακλήσεως χωρεί κατ' εξαίρεση παραίτηση, που καθιστά αμετάκλητη την πληρεξουσιότητα (και την εντολή), εφόσον αυτή αποσκοπεί στην αποκλειστική ή έστω και παράλληλη εξυπηρέτηση του συμφέροντος του αντιπροσώπου ή τρίτου ή αν αφορά συνάμα το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου και του πληρεξουσίου του (αντιπροσώπου) ή τρίτου, οπότε καθίστανται ανέκκλητες. Εάν η πληρεξουσιότητα (και η εντολή) συμφωνήθηκε ισχυρώς ως αμετάκλητη, τότε η παρά τη σχετική συμφωνία ανάκλησή της είναι άκυρη και δεν επιφέρει παύση της πληρεξουσιότητας, (και της εντολής), εκτός αν συνέτρεξε προς τούτο σπουδαίος λόγος, βάσει της γενικής αρχής η οποία συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 672, 752 και 766 ΑΚ, αναλόγως, εν προκειμένω, εφαρμοζόμενες. Σπουδαίος δε λόγος προς ανάκληση της ανέκκλητης πληρεξουσιότητα, κατά την έννοια των άνω διατάξεων, ο οποίος, ως νομική έννοια υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, με βάση τα ανελέγκτως γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά, υπάρχει όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί κατά την καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 288 ΑΚ) να αξιωθεί από τον αντιπροσωπευόμενο να μην προβεί στην ανάκληση. Στην περίπτωση δε που χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο αντιπροσωπευόμενος προβαίνει στην ανάκληση της εντολής, η οποία κατά τα ανωτέρω συμφωνήθηκε ανέκκλητη, ως αφορώσα αποκλειστικώς το συμφέρον του εντολοδόχου, ο τελευταίος δικαιούται να αξιώσει από τον αντιπροσωπευόμενο την ζημία που υπέστη (θετική και αποθετική).