Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 335/2017print
Πολιτική - 23/04/2017 15:03
Κατάσχεση σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Αριθμός 335/2017

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 

- Κατάσχεση σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

- Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 "Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις κλπ" (ΦΕΚ Α 274) ορίζεται ότι "Η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική ικανοποίηση κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών ΝΠΔΔ γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου, το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού". Στη συνέχεια με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 "Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 86) προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της ως άνω παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 με το ακόλουθο περιεχόμενο: "Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. Το δικαστήριο που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος, μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες, να μειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής μέχρι του ενός δευτέρου. Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό ο εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς εγγύηση, μετά την άπρακτη πάροδο 90 ημερών από την επίδοσή του. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την καταβολή και επιστρέφεται μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού αμετάκλητης υπέρ του αντιδίκου του υποχρέου επίλυσης της διαφοράς ή της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ή βοηθήματος μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο". Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4072/2012 η ανωτέρω διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 326 υπό τον παράτιτλο "Ρύθμιση θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις" αποβλέπει στη προστασία του Δημοσίου, ενόψει του ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, όταν μετά από ικανό διάστημα εκδικάζεται αμετακλήτως υπόθεση, το Δημόσιο να αδυνατεί να εισπράξει τα επιδικασθέντα ποσά, λόγω του ότι ο υπόχρεος προς επιστροφή είναι αναξιόχρεος ή παύει να υφίσταται (θάνατος φυσικού προσώπου, παύση λειτουργίας νομικού προσώπου κλπ) γεγονός που καθιστά άκρως δυσχερή ή και αδύνατη την καταβολή αυτών, ενώ η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αποτρέπει την παρέλκυση της δίκης από πλευράς του αντιδίκου του Δημοσίου με καταχρηστικά αιτήματα αναβολών στον αναιρετικό βαθμό κλπ, προκειμένου να απομακρύνει το ενδεχόμενο ανατροπής της απόφασης που εκτελέσθηκε. Η ανωτέρω διάταξη, η οποία λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της πρέπει να ερμηνεύεται στενά, δεν καταλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία έχουν χωριστή νομική προσωπικότητα και απολαύουν οικονομικής αυτοτέλειας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμόζουν δε ίδιο το καθένα προϋπολογισμό. Ούτε η ένταξη αυτής ως τελευταίου εδαφίου στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετο συμπέρασμα, αφού η τελευταία αυτή διάταξη αποσκοπούσα στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των κατωτέρω δημοσίων φορέων, αναφέρεται στο είδος των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ επί των οποίων δεν επιτρέπεται κατάσχεση προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων κατά των εν λόγω νομικών προσώπων. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 και επί των κατασχέσεων σε βάρος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για λόγους προστασίας της περιουσίας αυτών θα το όριζε ρητώς ή τουλάχιστον θα διελάμβανε σχετική αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση, όπου όμως αντιθέτως κάνει μνεία, ως δικαιολογητικού λόγου θέσπισης της σχετικής ρύθμισης, "τη προστασία του Δημοσίου" και όχι γενικότερα την προστασία της δημόσιας περιουσίας ή της περιουσίας φορέων του στενού δημόσιου τομέα. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή άλλωστε συνάδει και με τη ρύθμιση του άρθρου 909 αριθ. 1 του ΚΠολΔ που αποκλείει τη κήρυξη προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης σε βάρος του δημοσίου και των δήμων και κοινοτήτων, όχι όμως και σε βάρος των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που αυτά με βάση τον ιδρυτικό τους ή άλλο νόμο απολαύουν των δικονομικών προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου.